Slibované komentáře k videoklipové křížové cestě včetně odkazů na klipy na youtube (pokud sem je našla). Sice pozdě, ale lepší než vůbec:)


ÚVOD
„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.“
Žádné dítě nepřichází na svět jakoby ve spárech ďáblových. Každé dítě stojí od začátku života pod laskavým úradkem milosti Boha, který je předurčuje, aby bylo jeho dítětem. Přinášením dětí ke křtu dáváme najevo, že Boží milost je při nás už od samého začátku našeho života. Není odměnou za naše výkony, nýbrž nezaslouženým darem. Chci se dnes zamyslet nad svým křtem, nad působením Boží milosti v mém životě. Chci si uvědomit, že i já jsem byl důvodem Kristova příchodu na svět a Jeho oběti na kříži.
D.Meece - We are the Reason


1. zastavení: Ježíš souzen
„To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda.
Ježíš přináší oběť, abych já mohl žít. Bere na sebe všechny mé hříchy a nic mi nevyčítá. On, Bůh, člověka nesoudí, ale přijímá od něj soud. Křtem ve své krvi stvrzuje křest vodou, který jsem přijal. Dokážu přijmout i já soudy druhých, často také nespravedlivé? Dokážu ponořit své hříchy do řeky Jeho milosti a nechat je odplavit z mého života?
Delirious - Jesus Blood Never Fails Me


2. zastavení: Ježíš přijímá kříž
„Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.“
Pro svět jsou Boží skutky často bláznovstvím. Proč by někdo dobrovolně přijímal těžkosti, přijímal kříž? Ježíš přece musel vědět, co ho čeká. Už od začátku věděl, že krása a radost Vánoc jednou přejdou do křížové cesty. A přesto neutekl. Stejně tak i já vím, že krása bílého křestního roucha se časem pošpiní, že můj život nebude pořád tak snadný, jako když jsem byl dítě. Přijmu výzvu křížové cesty vedoucí ke znovuzrození, nebo se budu snažit utéci před tím, co má přijít?
It's about the cross


3. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé
„Krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.“
Křtem jsme byli očištěni od dědičného hříchu. Jak krásné by bylo, kdybychom tak zůstali! Jenomže každý z nás je slabý a lehce se stane, že upadneme pod tíhou své slabosti, tak jako Ježíš padá pod tíhou svého kříže. A kde se poté očistíme? Kde jinde, než v Ježíšově krvi, která – prolévaná za nás - smývá hříchy celého světa. Nechám se jí očistit i já?
Chris Rice - Nothin'


4. zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou
„Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“
Tak jako nás kdysi rodiče nesli ke křtu, nesla i Maria svého a Božího syna do chrámu. A už tehdy věděla, že jednou přijde velká bolest. Teď stojí této bolesti tváří v tvář, stojí před svým zbičovaným a zuboženým synem a přesto, tak jako před lety, znovu říká: „Buď vůle Tvá.“ Tento postoj může být pro mě výzvou. I já jsem přijal křtem určité poslání. Umím teď po letech znovu říci „Buď vůle Tvá“?
Láďa Křížek - Mary


5. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž
„Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.“
Jak velkou důvěru v Boha musí mít ten, kdo se vydá na cestu vedoucí na kříž. Jak velkou důvěru ve svého Otce musí mít Ježíš. Nemůže už spoléhat na své síly, je nucen přijmout pomoc od náhodného kolemjdoucího. A nás křestní povolání vybízí ke stejné důvěře v Boha. K oproštění od vlastních možností a k víře v možnosti Boží. V kolika případech ve svém životě spoléhám jenom sám na sebe?
Kutless - What Faith Can Do


6. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku
„Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného.“
Jako světélko ve tmě září na trnité cestě na Golgotu skutek Veroniky. Odvážně podává trpícímu roušku, aby si mohl otřít zkrvavenoý obličej. A Kristus jí čin odplácí, když obraz jeho tváře zůstává vtisknut do roušky. My máme Kristovu tvář otištěnou ve svém srdci. Ve křtu jsme se stali dětmi Božími, to je dětmi Boha Otce, Syna i Ducha svatého. A trojjediný Bůh nás miluje a chce pro nás jen to nejlepší. Nedovolím však světu, aby Kristův obraz v mém srdci přemaloval bezcennou replikou?
Dopis od Boha


7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé
„Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.“
Často máme něco, na co jsme zvyklí, něco, co považujeme za vlastní a myslíme si, že nám to nikdo nemůže vzít. A pak najednou je to pryč. Ježíš prožíval něco podobného – On, zvyklý na velké zástupy obdivovatelů, má kolem sebe najednou nenávistný dav a ještě navíc je tak vysílen, že opětovně padá na zem. Ale ani v takové situaci se nevzdává, spojený s Bohem Otcem bojuje za naši spásu. Podobně i já, skrze křest napojený na Boha, můžu z Něj čerpat sílu, když se přikláním na špatnou stranu, když bloudím a padám na své cestě. Nebo to snad chci vzdát?
DecembeRadio - Drifter


8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
„Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.“
Podél cesty stojící ženy Ježíše litují a jistě to myslí upřímně. Není těžké litovat druhé v jejich neštěstí. Mnohem těžší je si přiznat, že možná i my máme na tom neštěstí určitý podíl. Vidíme bídu ostatních, ale své nevyřešené záležitosti nevidíme, přehlížíme nebo rovnou někam zakopáváme a ještě z nich vynecháváme Boha. A přitom jako malé dítě jsem i já byl otevřený a vnímavý k Božímu hlasu, bylo pro mě snazší nazývat jej svým Tátou. Zkusím být znovu dítětem?
Modlitba dítěte


9.zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí
„Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“
V životě někdy přicházejí chvíle, kdy se nám zdá, že nás opustili všichni, včetně Hospodina. I Ježíš nejspíš prožíval něco podobného, když cestou na popraviště padal vysílením. Ale tak jako dobrý rodič neopouští své děti, ani nás Bůh neopouští. Může se nám zdát vzdálený, nebo Jej na chvíli ztratíme z dohledu. Tak jako malé dítě, když mámu chvíli nevidí a myslí si, že utekla. Ale Bůh si mě k sobě připoutal a jediný, kdo utíká, jsem já sám. Uteču i dnes?
Člověk a Bůh


10.zastavení: Ježíš svlečen ze šatů
„Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblečte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“
Jako by nestačilo utrpení, které Pán Ježíš zažíval, vojáci jej obírají o to poslední, co mu zbylo – o jeho šat. I nám se stává, že nám svět bere to málo, co máme. Mnohem horší však je, když si necháme vzít šat milosti, který nám byl spolu s křestním rouškou oblečen. Když si necháme místo posvátného bělostného roucha obléct špinavé hadry hříchu. Půjdu s davem, nebo se nechám obnovit a přetvořit v nového, čistého člověka?
Krystal Meyers - The Beauty Of Grace


11.zastavení: Ježíš je přibíjen na kříž
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Jak jen si lze představit velikost Boží lásky k nám lidem, lásky, která obětuje svého Syna za nás hříšníky. Jak si jen představit velikost lásky Toho, který se pro nás nechává přibít na kříž? Z lásky Boží a z lásky svých rodičů jsme se narodili a byli pokropeni křestní vodou, která byla prvním krokem naší cesty ke spáse. Té cesty, kterou nám zkropila Kristova krev. Cesty, na jejímž počátku stojí velká oběť nevinného. Volba je však na mně – vyberu si pohodlnost, nebo věčný život?
Ukápla slza


12.zastavení: Ježíš umírá na kříži
„Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou.“
Osamocen na dřevě kříže, vysílený a vyčerpaný, obklopený výsměchem nepřátel platí Kristus tu nejcennější oběť za nás – za tebe tak jako za mne. Jeho krev smývá hřích Adamův i hřích náš a zve nás k následování. Nemáme mu být podobní jenom ve křtu, ve chvílích, kdy jej všichni oslavují, ale máme ho následovat i na Kalvárii. A tam, pod křížem, projít křtem krve. Dokážu to?
MercyMe - God With Us


13.zastavení: Tělo Pána je položeno na klín matky
„On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.“
Pán dává i bere zpět. Jak asi bylo Marii, matce, když držela v náručí mrtvé tělo svého milovaného Syna? V jejím srdci však nejsou výčitky, jen tichá odevzdanost a síla, jakou lze čerpat jedině u Boha. Kolikrát i nám se Ježíš zdál být mrtvý, poražený, bezvládný v tom, co nás potkalo. Být křesťanem neznamená nepoznat bolest, zklamání a pochybnosti. Ale právě tehdy se můžeme učit od Marie a položit jí své břímě do náruče. A pak se i těžkosti promění v chválu. Vyznávám spolu s Marií a všemi věřícími: „Buď požehnané Tvé jméno, Pane“?
Bllesed be your name


14. zastavení: Ježíš položen do hrobu
„Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný.“
Pro svět je případ Ježíš Nazaretský uzavřen do hrobu ve skále, kde končí. Pro nás křesťany má ale ještě pokračování, bez kterého by šlo jenom o smutné vyprávění z dějin. Nekončí Velkým pátkem, ale přechází ve Velikonoční ráno. Kéž by tomu tak bylo i v našem životě. Uvědomuji si, že smrtí můj opravdový život nekončí, ale teprve začíná?
Clayton's Story


ZÁVĚR
„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.“
Bůh řekl ve křtu ke každému křtěnému člověku veliké a neodvolatelné „ano“. „Jsi můj člověk, chci tě a počítám s tebou na věky!“ Naše víra a náš život jsou potom odpovědí na toto „ano“. Bůh k nám ale dál mluví ve slovech Písma, ve víře a učení církve, ve velkých i malých životních událostech. A my ho lépe nebo hůře vnímáme, lépe nebo hůře mu odpovídáme. Proč mnohdy hůře nebo špatně? Protože jsme zaujati mnohými věcmi víc, než jeho „hovorem“ k nám. Protože nemyslíme na to, co nám už řekl a nemáme na mysli to jeho zásadní vše měnící „ano“, které nám řekl v našem křtu. 
A co já? Jak mu odpovím?
Tenth Avenue North - Love Is Here

P.S.: Tuto křížovou cestu sestavoval a videoklipy vybíral P. Pavel Šupol. Texty k jednotlivým zastavením jsou moje vlastní, s tím, že jsem se v několika případech nechala inspirovat tím, co už někdo napsal, případně převzala nějakou myšlenku.

Pro mě osobně je tato forma křížové cesty velice silná, protože spojuje vnímání sluchem i zrakem a má určitou hloubku... Pro mě tím větší, že každý klip shlédnu několikrát, než k němu sepíšu komentář:) Přesto se k nim ráda vracím, mají mi i podesáté co říct... (Jo, a můj letošní top je k 8. zastavení...)